کارگاه یک روزه کنترل PID

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این کارگاه یک روزه با مفاهیم مرتبط با کنترل PID آشنا شده و استفاده از آن را به صورت عملی فرا خواهید گرفت
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/25 الی 1397/09/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/08/27 الی 1397/08/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/07/22 الی 1397/07/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/12 الی 1397/06/12 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/05/15 الی 1397/05/15 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/04/18 الی 1397/04/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/31 الی 1397/03/31 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/24 الی 1397/03/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/03 الی 1397/03/03 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/02/13 الی 1397/02/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/12/05 الی 1396/12/05 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/11/14 الی 1396/11/14 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/11 الی 1396/09/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/07/22 الی 1396/07/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/21 الی 1396/05/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/03 الی 1396/04/03 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره