دوره آموزشی شبکه های صنعتی

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : نحوه پیکر بندی سیستمهای کنترل PLC از طریق شبکه های مختلف، آشنایی چگونگی ارتباط سیستمهای کنترل از طریق شبکه های مختلف، ارتباط دادن چند ین کنتر کننده خطوط تولید، ارتباط عملی با سیستمهای PLC و ِDriveو ادوات دیگر
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/08/10 الی 1397/08/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/01 الی 1397/06/02 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/04/14 الی 1397/04/15 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/10 الی 1397/03/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/11/05 الی 1396/11/06 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/11 الی 1396/08/12 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/16 الی 1396/06/17 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/22 الی 1396/04/23 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/03/25 الی 1396/03/26 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/11/14 الی 1395/11/15 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/08/19 الی 1395/08/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/05/02 الی 1395/05/04 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/10/18 الی 1394/10/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره