دوره آموزشـی ســرو (Servo)

معرفی دوره

قابليتهاي كسب شده بعد از گذراندن دوره : شناخت انواع سرووهاي امرن ،قابليتها و كاربرد آنها ، تعيين نوع سيستم كنترل مورد نياز براي آنها با استفاده از قطعات سيستم امرن ، تنظيم دقيق پارامترهاي سروو درايو و سيم بندي پين‌هاي كنترل آن، راه اندازي سروو موتور با استفاده از PLC و از طريق پالس از جمله توانايي هاي به دست آمده بعد از گذراندن اين دوره خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/08 الی 1397/09/09 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/07/26 الی 1397/07/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/22 الی 1397/06/23 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/05/11 الی 1397/05/12 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/03 الی 1397/03/04 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/12/24 الی 1396/12/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/12/03 الی 1396/12/04 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/10/28 الی 1396/10/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/02 الی 1396/09/03 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/07/27 الی 1396/07/28 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/12 الی 1396/05/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/01 الی 1396/04/02 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/03/04 الی 1396/03/05 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/02/07 الی 1396/02/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/12/12 الی 1395/12/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/11/07 الی 1395/11/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/15 الی 1395/10/17 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/09/24 الی 1395/09/26 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/08/19 الی 1395/08/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/07/07 الی 1395/07/09 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/06/03 الی 1395/06/05 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/05/06 الی 1395/05/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/04/02 الی 1395/04/04 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/03/05 الی 1395/03/07 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/02/08 الی 1395/02/10 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/12/18 الی 1394/12/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/11/13 الی 1394/11/15 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/10/22 الی 1394/10/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/09/24 الی 1394/09/26 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/08/26 الی 1394/08/28 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1307/06/22 الی 1307/06/23 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره