کارگاه یک روزه HMI شرکت های امرن و دلتا

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با نمایشگرهای صنعتی امرن و دلتا آشنا شده و به صورت عملی با آن کار خواهید کرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/11 الی 1397/09/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/08/20 الی 1397/08/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/18 الی 1397/06/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/05/01 الی 1397/05/01 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/17 الی 1397/03/17 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/02/27 الی 1397/02/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/25 الی 1396/09/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/04 الی 1396/06/04 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/14 الی 1396/05/14 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/03/31 الی 1396/03/31 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره