کارگاه یک روزه شبکه صنعتی مدباس-MODBUS

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این کارگاه یک روزه با مفاهیم مرتبط با شبکه صنعتی مدباس آشنا شده و آن را عملا در PLC و اینورتر به کار می بردید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/04 الی 1397/09/04 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/08/06 الی 1397/08/06 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/19 الی 1397/06/19 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/05/08 الی 1397/05/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/04/11 الی 1397/04/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/31 الی 1397/03/31 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/10 الی 1397/03/10 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/02/20 الی 1397/02/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/12/12 الی 1396/12/12 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/11/21 الی 1396/11/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/18 الی 1396/09/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/07/29 الی 1396/07/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/28 الی 1396/05/28 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/10 الی 1396/04/10 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/03/24 الی 1396/03/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره