دوره آموزشی اینورتر(Drive)

معرفی دوره

قابليتهاي كسب شده بعد از گذراندن دوره : شناخت ساختار اينورتر و نيز آشنايي با مدلهاي مختلف اينورتر با قابليتهاي متفاوت و نيز توانايي راه اندازي و تنظيم متغيرهاي اينورتري، آشنايي با چگونگي برقراري ارتباط بين كامپيوتر و اينورتر و مشاهده و يا تغيير پارامترهاي اينورتر از طريق نرم افزار از جمله توانائيهاي كسب شده توسط شركت كنندگان در پايان دوره خواهد بود. كليه فعاليتهاي آموزشي توسط سيمولاتورهاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود تست مي گردند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/29 الی 1397/09/30 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/09/15 الی 1397/09/16 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/08/24 الی 1397/08/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/08/03 الی 1397/08/04 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/07/19 الی 1397/07/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/22 الی 1397/06/23 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/08 الی 1397/06/09 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/05/18 الی 1397/05/19 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/04/21 الی 1397/04/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/04/07 الی 1397/04/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/24 الی 1397/03/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/02/27 الی 1397/02/28 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/02/06 الی 1397/02/07 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/12/17 الی 1396/12/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/11/26 الی 1396/11/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/10/21 الی 1396/10/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/30 الی 1396/10/01 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/08 الی 1396/09/09 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/25 الی 1396/08/26 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/07/20 الی 1396/07/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/23 الی 1396/06/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/09 الی 1396/06/10 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/19 الی 1396/05/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/05 الی 1396/05/06 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/08 الی 1396/04/09 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/03/18 الی 1396/03/19 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/02/21 الی 1396/02/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/02/06 الی 1396/02/07 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/01/31 الی 1396/02/01 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/12/26 الی 1395/12/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/12/19 الی 1395/12/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/11/21 الی 1395/11/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/30 الی 1395/11/01 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/22 الی 1395/10/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/01 الی 1395/10/03 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/09/17 الی 1395/09/19 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/08/26 الی 1395/08/28 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/08/12 الی 1395/08/14 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/07/28 الی 1395/07/30 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/07/14 الی 1395/07/16 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/06/17 الی 1395/06/19 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/05/20 الی 1395/05/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/05/13 الی 1395/05/15 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/04/23 الی 1395/04/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/03/26 الی 1395/03/28 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/03/12 الی 1395/03/14 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/02/01 الی 1395/02/03 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/12/11 الی 1394/12/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/11/27 الی 1394/11/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/11/06 الی 1394/11/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/10/15 الی 1394/10/17 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/09/24 الی 1394/09/26 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/09/03 الی 1394/09/05 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/08/05 الی 1394/08/07 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره